phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: nvcanh@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ chính:
- Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan Bảo đảm chất lượng đào tạo.
- Giao, nhận bài thi kết thúc học phần cho giảng viên các khoa chấm thi.
- Thực hiện chạy phách tự động bài thi kết thúc học phần.
- Tiếp nhận, nhập điểm học phần các lớp hệ KCQ.
- Hỗ trợ sao in đề thi kết thúc học phần.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.
- Hỗ trợ các công việc liên quan đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng chương trình.
- Theo dõi hoạt động cải tiến chất lượng các CTĐT của Khoa Sư phạm Toán –Tin, Ngữ Văn.
- Hỗ trợ công tác khảo sát các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động,…).
- Thực hiện đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan định kỳ hằng năm.
- Nhận bài thi KTHP các lớp không chính quy từ Trung tâm LKĐT-BDN.
- Chịu trách nhiệm chính trong việc giao bài thi kết thúc học phần cho giảng viên chấm thi tại phòng chấm thi.
- Phụ trách chính chạy phách tự động bài thi kết thúc học phần.
- Tiếp nhận, nhập điểm KTHP lần 1, lưu trữ bảng điểm các lớp không chính quy tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo thuộc các khoa: SP Toán - Tin, SP Ngữ văn, GD thể chất – QP&AN; nhập điểm KTHP lần 2 các lớp không chính quy thuộc các khoa: Kinh tế, Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường.
- Hỗ trợ tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với những học phần tổ chức thi trắc nghiệm.
- Trực tiếp in sao đề thi kết thúc học phần các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy và VLVH tại Trường; đề thi của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
1. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định chọn Trường Đại học Đồng Tháp của học sinh THPT ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - SPD2022.01.38
2. Áp dụng lý thuyết khảo thí hiện đại đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan trong kỳ thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2020.01.36
3. Mức độ hài lòng của sinh viên về các hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2018.01.06
Đang cập nhật.
1. Nguyen Van Canh, Pham Van Tac, Le Thi Bich Van (2023). Measurement of students’ satisfaction in online courses at Dong Thap University. Dong Thap University Journal of Science, 12(7), 12-23.
2. Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Bích Vân (2023). Hoạt động tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp. TNU Journal of Science and Technology, 228 (12), 108-117.
3. Nguyễn Văn Cảnh (2023). Quá trình chọn trường đại học của sinh viên và các yếu tố ảnh hưởng: Một nghiên cứu tổng quan. TNU Journal of Science and Technology, 228 (12), 183-190.
4. Nguyen Van Canh.(2023). Factors affecting students’ choice of university: An exploratory study on students from Mekong Delta studying in Dong Thap University. TNU Journal of Science and Technology, 228(12), 3-14.
5. Nguyen Van Canh, Pham Van Tac, and Nguyen Quoc Tuan. (2023). Analysis and evaluation of question items: A solution to enhance the quality of multiple-choice test. Dong Thap University Journal of Science, 12(3),18-28.
6. Nguyễn Văn Cảnh. (2022). Đo lường mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên: Một nghiên cứu dựa trên phản hồi của nhà sử dụng lao động.Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(6), 20-32.
7. Nguyen Van Canh, Pham Van Tac, Le Thi Bich Van. (2022). Level of students’ satisfaction with teaching activities: A case of urgent shift from offline teaching to online teaching. TNU Journal of Science and Technology, 227(13).
8. Nguyen Van Canh, Nguyen Quoc Vu, Le Thi Bich Van. (2021). Evaluating the employment situation of graduates: a study at Dong Thap University. TNU Journal of Science and Technology, 226(13).
9. Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Quốc Tuấn. (2021). Đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan thông qua việc ứng dụng mô hình Rasch với phần mềm ConQuest. Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số 75.
10. Nguyen Van Canh. (2021). Applying the item response theory with two-parameter, three-parameter models in the evaluation of multiple choice tests . DThU Journal of Science, 10(04).
11. Nguyen Van Canh, Pham Van Tac. (2021). Analysis and evaluation of multiple-choice test items and test design: a study on application of item response theory. TNU Journal of Science and Technology, 226(13).
12. Nguyen Van Canh. (2021). Factors affecting employer satisfaction on meeting graduates’ job requirements of teacher training disciplines. TNU Journal of Science and Technology, 227(04).
13. Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Quốc Tuấn. (2020). Ứng dụng phần mềm ConQuest với mô hình IRT 2 tham số vào việc đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan. Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, tập 65, số 7, 7/2020.
14. Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Phước Hải. (2020). Phân tích và lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm khách quan dựa trên lí thuyết trắc nghiệm cổ điển và lí thuyết ứng đáp câu hỏi. Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, tập 17, số 10.
15. Nguyễn Văn Cảnh. (2020). Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, tập 9, số 4, 8/2020.
16. Nguyen Van Canh. (2020). Evaluating the quality of library service in Dong Thap University. HCMUE Journal of Science, 05.
17. Nguyễn Văn Cảnh. (2019). Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số 40.
18. Nguyễn Văn Cảnh. (2019). Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Giáo dục, số 455.
19. Lê Thị Bích Vân, Nguyễn Văn Cảnh. (2018). Một số biểu hiện về hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non thành phố Cao Lãnh. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số 32, 06/2018.