phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của học viên cao học về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2022 - 2023   17

Kế hoạch số 1579/KH-ĐHĐT về khảo sát ý kiến phản hồi của học viên cao học về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2022-2023   184

Kế hoạch số 755/KH-ĐHĐT về việc khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2021-2022   104

Khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2021-2022

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên về các hoạt động phục vụ đào tạo năm 2020   147

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên về các hoạt động phục vụ đào tạo năm 2020

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên về các cơ sở vật chất phục vụ đào tạo năm học 2017-2018   260

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên về các cơ sở vật chất phục vụ đào tạo năm học 2017-2018

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên và nhà tuyển dụng về các hoạt động của Nhà trường   134

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên và nhà tuyển dụng về các hoạt động của Nhà trường

Xem chi tiết