phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Mầm non   175

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Nông học   151

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Nông học

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Kế toán   150

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Kế toán

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Mỹ thuật   154

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Mỹ thuật

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Âm nhạc   153

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Âm nhạc

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Sinh học   143

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Sinh học

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Tin học   140

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Tin học

Xem chi tiết

Chứng nhận 5 sao xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM cho Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán   474

Chứng nhận 5 sao xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM cho Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Việt Nam học   238

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Việt Nam học

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Khoa học máy tính   251

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Khoa học máy tính

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Mầm non   236

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử   218

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử

Xem chi tiết