phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Chứng nhận 5 sao xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM cho Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán   273

Chứng nhận 5 sao xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM cho Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Việt Nam học   139

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Việt Nam học

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Khoa học máy tính   154

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Khoa học máy tính

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Mầm non   148

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử   126

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Địa lý   130

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Địa lý

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Vật lý   214

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Vật lý

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh   523

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Khoa học môi trường   532

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Khoa học môi trường

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản trị kinh doanh   556

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Thể chất   546

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Chính trị   555

Chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục Chính trị

Xem chi tiết