phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC   601

Hệ thống văn bản về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Xem chi tiết

Các quyết định mở ngành đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp   1533

Thông tin chi tiết Các quyết định mở ngành đào tạo tại trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo trình độ sau đại học   1224

Chương trình đào tạo trình độ sau đại học

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo trình độ đại học   2248

Chương trình đào tạo trình độ đại học

Xem chi tiết

Ban Bảo đảm chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp   3005

Ban Bảo đảm chất lượng cấp Trường và Tổ Bảo đảm chất lượng cấp đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo đảm chất lượng cấp Trường và Tổ Bảo đảm chất lượng cấp đơn vị   2530

Quyết định số 1384/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo đảm chất lượng cấp Trường và Tổ Bảo đảm chất lượng cấp đơn vị

Xem chi tiết

Sổ tay Bảo đảm chất lượng   3045

Sổ tay Bảo đảm chất lượng

Xem chi tiết

Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo đảm chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030   35284

Quyết định số 351/QĐ-ĐHĐT v/v ban hành Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo đảm chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Xem chi tiết

Chính sách chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025   487

Nghị quyết số 46/NQ-HĐT về ban hành Chính sách chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết

Quy định Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp   3258

Quyết định số 1398/QĐ-ĐHĐT v/v ban hành Quy định Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Kế hoạch chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp (giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030)   2913

Kế hoạch chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp (giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030)

Xem chi tiết
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024     Đăng ký ngay