phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Đề thi và đáp án học kỳ hè, năm học 2022-2023   2375

Đề thi và đáp án học kỳ hè, năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2022-2023   14466

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 1, năm học 2022-2023   16216

Đề thi và đáp án học kỳ 1, năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ hè, năm học 2021-2022   3509

Đề thi và đáp án học kỳ hè, năm học 2021-2022

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2021-2022   11709

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2021-2022

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2020-2021   4034

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2020-2021

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 1, năm học 2020-2021   7490

Đề thi và đáp án học kỳ 1, năm học 2020-2021

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2019-2020   2089

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2019-2020

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 1, năm học 2019-2020   2455

Đề thi và đáp án học kỳ 1, năm học 2019-2020

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2018-2019   1627

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2018-2019

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 1, năm học 2018-2019   1512

Đề thi và đáp án học kỳ 1, năm học 2018-2019

Xem chi tiết

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2017-2018   1387

Đề thi và đáp án học kỳ 2, năm học 2017-2018

Xem chi tiết