phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Kế hoạch về việc đánh giá chất lượng đề thi kết thúc học phần, năm học 2023 - 2024   5299

Kế hoạch số 5228/KH-ĐHĐT, ngày 10/11/2023 v/v đánh giá chất lượng đề thi kết thúc học phần, năm học 2023 - 2024

Xem chi tiết

Kế hoạch về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2023-2024   19

Kế hoạch số 5210/KH-ĐHĐT, ngày 09/11/2023 về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2023-2024

Xem chi tiết

Kế hoạch tập huấn đo lường đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo   144

Kế hoạch số 4857/KH-ĐHĐT, ngày 18/10/2023 v/v tập huấn đo lường đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024   137

Kế hoạch số 59/KH-BĐCL, ngày 05/10/2023 v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

Xem chi tiết

Kế hoạch về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp   230

Kế hoạch số 4602/KH-ĐHĐT, ngày 29/9/2023 v/v rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Kế hoạch về việc xây dựng, cập nhật phiếu khảo sát các bên liên quan năm học 2023 - 2024   283

Kế hoạch số 4286//KH-ĐHĐT, ngày 08/9/2023 v/v xây dựng, cập nhật phiếu khảo sát các bên liên quan năm học 2023 - 2024

Xem chi tiết

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi kết thúc học phần, năm học 2022-2023   732

Kế hoạch số 571/KH-ĐHĐT, ngày 17/02/2023 v/v đánh giá chất lượng đề thi kết thúc học phần, năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Kế hoạch tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA, năm học 2022-2023   338

Kế hoạch số 555/KH-ĐHĐT, ngày 16/02/2023 v/v tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA, năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Kế hoạch công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022-2023   474

Kế hoạch số 1950/KH-ĐHĐT, ngày 15/11/2022 về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022   433

Kế hoạch số 51/KH-ĐBCL, ngày 19/9/2021 v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

Xem chi tiết

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022   436

Kế hoạch số 1380/KH-ĐHĐT, ngày 29/11/2021 về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Xem chi tiết

Kế hoạch chuẩn bị và triển khai hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế   361

Kế hoạch số 295/KH-ĐHĐT, ngày 03/3/2022 v/v chuẩn bị và triển khai hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế

Xem chi tiết