phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi kết thúc học phần, năm học 2022-2023   463

Kế hoạch số 571/KH-ĐHĐT về việc đánh giá chất lượng đề thi kết thúc học phần, năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Kế hoạch tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA, năm học 2022-2023   207

Kế hoạch số 555/KH-ĐHĐT tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA, năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Kế hoạch công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022-2023   281

Kế hoạch số 1950/KH-ĐHĐT Về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022   274

Kế hoạch số 51/KH-ĐBCL ngày 19/9/2021 v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

Xem chi tiết

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022   189

Kế hoạch số 1380/KH-ĐHĐT ngày 29/11/2021 về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Xem chi tiết

Kế hoạch chuẩn bị và triển khai hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế   185

Kế hoạch số 295/KH-ĐHĐT ngày 03/3/2022 v/v chuẩn bị và triển khai hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021   249

Kế hoạch số 23/KH-ĐBCL ngày 25/9/2020 v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Xem chi tiết

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2020-2021   132

Kế hoạch số 914/KH-ĐHĐT ngày 25/9/2020 về công tác đảm bảo chất lượng năm học 2020-2021

Xem chi tiết

Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi năm học 2019-2020   396

Kế hoạch số 1180/KH-ĐHĐT ngày 22/10/2019 kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi năm học 2019-2020

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020   143

Kế hoạch số 26/KH-ĐBCL ngày 15/9/2019 v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Xem chi tiết

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020   148

Kế hoạch số 1169/KH-ĐHĐT ngày 17/10/2019 về công tác đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020

Xem chi tiết

Kế hoạch đánh giá nội bộ 2018   103

Kế hoạch đánh giá nội bộ 2018 ngày 28/02/2018

Xem chi tiết