phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của học viên cao học sau khi tốt nghiệp năm học 2022 - 2023   22

Kế hoạch số 1578/KH-ĐHĐT về khảo sát tình hình việc làm của học viên cao học sau khi tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021   245

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020   140

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019   208

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018   147

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017   125

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016   123

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Xem chi tiết