phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2022   126

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Xem chi tiết

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của học viên cao học sau khi tốt nghiệp năm học 2022 - 2023   132

Kế hoạch số 1578/KH-ĐHĐT về khảo sát tình hình việc làm của học viên cao học sau khi tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021   302

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020   204

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019   262

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018   205

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017   212

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Xem chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016   184

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Xem chi tiết