Lịch sử hình thành và phát triển

10/02/2023 858

Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Tháng 02/2023 đổi tên phòng Bảo đảm chất lượng theo nghị quyết số 111/NQ-HĐT, ngày 09/02/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2023-2025.

Tháng 3/2018 đổi tên phòng Đảm bảo chất lượng theo quyết định số 124/QĐ-ĐHĐT, ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022.

Tháng 8/2007 thành lập phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng đào tạo theo quyết định số 288/QĐ-ĐHSPĐT, ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp về việc thành lập phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng đào tạo.