phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở các ngành trình độ đại học   33

Kế hoạch số 597/KH-ĐHĐT, ngày 22/02/2024 v/v khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở ngành Báo chí, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, trình độ đại học

Xem chi tiết

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở các ngành trình độ đại học   155

Kế hoạch số 5765/KH-ĐHĐT v/v khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị Marketing, trình độ đại học

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở ngành đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thực phẩm, trình độ đại học   110

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở ngành đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thực phẩm, trình độ đại học

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ phát triển chương trình đào tạo khóa 2023   133

Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ phát triển chương trình đào tạo khóa 2023

Xem chi tiết

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở ngành đào tạo Khoa học máy tính, trình độ thạc sĩ   132

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở ngành đào tạo Khoa học máy tính, trình độ thạc sĩ

Xem chi tiết

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, trình độ thạc sĩ   99

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo phục vụ mở ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, trình độ thạc sĩ

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về khung chương trình đào tạo trình độ đại học; trình độ cao đẳng (Giáo dục Mầm non) hệ đào tạo chính quy, chu kỳ 2021-2025   309

Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về khung chương trình đào tạo trình độ đại học; trình độ cao đẳng (Giáo dục Mầm non) hệ đào tạo chính quy, chu kỳ 2021-2025

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chuẩn đầu ra, phục vụ phát triển chương trình đào tạo   252

Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chuẩn đầu ra, phục vụ phát triển chương trình đào tạo

Xem chi tiết
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024     Đăng ký ngay