Quy trình phòng Bảo đảm chất lượng

27/07/2022 2138
Mã số Tên quy trình
QT.ĐBCL.01 QT chấm thi viết
QT.ĐBCL.02
QT đánh vắng, sinh phách, dồn túi, đánh phách
QT.ĐBCL.03 QT thí sinh phúc khảo, cấp bản sao bài thi
QT.ĐBCL.04 QT quản lý điểm quá trình, điểm học phần thực hành
QT.ĐBCL.05 QT tổ chức thi kết thúc học phần
QT.ĐBCL.06 QT tiếp nhận, sao in, quản lý đề thi
QT.ĐBCL.07 QT làm đề thi
QT.ĐBCL.08 QT lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
QT.ĐBCL.09 QT khảo sát lấy ý kiến phản hồi nhà sử dụng lao động về chương trình đào tạo
QT.ĐBCL.10 QT lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp
QT.ĐBCL.11 QT khảo sát lấy ý kiến người học về khóa đào tạo
QT.ĐBCL.12 QT lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về các yếu tố phục vụ đào tạo
QT.ĐBCL.13 QT xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng
QT.ĐBCL.14 QT công khai chất lượng đào tạo của Trường
QT.ĐBCL.15 QT tự đánh giá chương trình đào tạo
QT.ĐBCL.16 QT tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục
QT.ĐBCL.17 QT đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục
QT.ĐBCL.18 QT xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
QT.ĐBCL.19 QT cập nhật Sổ tay đảm bảo chất lượng
QT.ĐBCL.20 QT hành động khắc phục, phòng ngừa
QT.ĐBCL.21 QT xây dựng, rà soát sứ mạng, tầm nhìn
QT.ĐBCL.22 QT đối sánh chất lượng giáo dục
QT.ĐBCL.23 QT đánh giá đề thi kết thúc học phần
QT.ĐBCL.24 QT tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng
QT.ĐBCL.25 QT cải tiến chất lượng sau đánh giá
QT.ĐBCL.26 QT cấp, phát bảng điểm
QT.ĐBCL.27 QT Thanh tra, Giám sát Tuyển sinh và Nhập học