phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp, năm học 2022-2023   155

Kế hoạch số 603/KH-ĐHĐT khảo sát ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp, năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp   235

Khảo sát ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cựu sinh viên năm học 2020-2021   182

Khảo sát ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cựu sinh viên năm học 2020-2021

Xem chi tiết