phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Đề án tuyển sinh năm 2022   175

Đề án tuyển sinh năm 2022 ( số 1068/ĐA-ĐHĐT, ngày 25/6/2022)

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non   167

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng - Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021   152

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 (số 606/ĐA-ĐHĐT, ngày 24/5/2021)

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020   148

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2019   157

Đề án tuyển sinh năm 2019 (số 136/ĐA-ĐHĐT, ngày 15/02/2019)

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2018   87

Đề án tuyển sinh năm 2018 (số 145/ĐA-ĐHĐT, ngày 16/3/2018)

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2017   117

Đề án tuyển sinh năm 2017 (số 62/ĐA-ĐHĐT, ngày 10/02/2017)

Xem chi tiết