phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Nguyễn Thị Kim Phượng
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: kimphuongdthu@gmail.com
Nhiệm vụ chính:
- Quản lý kết quả học tập và in kết quả học tập của học viên tốt nghiệp các lớp sau đại học.
- Trực tiếp tiếp nhận quản lý kết quả học tập và in kết quả học tập của học viên các lớp bồi dưỡng.
- Tiếp nhận, nhập điểm và lưu trữ bảng điểm các lớp CQ và KCQ, các lớp bồi dưỡng.
- Nhận, giao bài thi kết thúc học phần.
- Chuẩn bị hồ sơ trong các kỳ thi.
- Phụ trách văn thư, thư kí các cuộc họp của đơn vị.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.
- Theo dõi hoạt động cải tiến chất lượng các CTĐT của Khoa GD-THMN và khoa GDTC-QP&AN.
- Quản lý kết quả học tập các lớp sau đại học.
- In kết quả học tập của học viên (cao học và nghiên cứu sinh) tốt nghiệp.
- Nhập, lưu, in kết quả học tập các lớp bồi dưỡng.
- Tiếp nhận, nhập điểm lần 1, lưu trữ bảng điểm học phần các lớp CQ và KCQ thuộc khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non; các lớp cao học; các lớp bồi dưỡng của Trung tâm LKĐT-BDN và các học phần thực tập cơ sở, thực tập nghề nghiệp.
- Thực hiện giao bài thi kết thúc học phần cho giảng viên chấm thi tại phòng chấm thi.
- Trực tiếp chuẩn bị hồ sơ thi trong các kỳ thi.
- Thực hiện báo cáo tháng của đơn vị.
- Thực hiện công tác văn thư của phòng.
- Làm thư kí trong các cuộc họp của đơn vị tổ chức.
- Trực tiếp in sao đề thi cho Trung tâm LKĐT-BDN; đề thi kết thúc học phần các lớp cao học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
Đang cập nhật.
Đang cập nhật.
1. Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Kim Phượng, Phan Đức Tồn. (2021). Đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, số 504 Kì 2-Tháng 6/2021.
2. Nguyễn Văn Đệ, Phan Đức Tồn, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Kim Phượng, Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Quốc Thanh. (2021). Định hướng hoạt động bồi dưỡng đội đội ngũ giáo viên ở tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 4/2021.