phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Châu Nhật Duy
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: cnduy@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ chính:
- Hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục; cung cấp minh chứng liên quan đến hoạt động bảo đảm chất lượng.
- Phối hợp với các khoa đào tạo triển khai thực hiện khảo sát việc làm của cựu sinh viên sau 12 tháng tốt nghiệp, viết báo cáo gửi về Bộ GD&ĐT.
- Phối hợp với các bên liên quan thực hiện viết báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy...
- Hỗ trợ chạy phách tự động bài thi kết thúc học phần .
- Tiếp nhận, nhập điểm và lưu trữ bảng điểm đối với hệ CQ.
- Trực tiếp sao in đề thi.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.
- Thực hiện các công việc liên quan đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
- Thực hiện trong việc phân tích, đánh giá kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về khóa học, về sinh viên tốt nghiệp, về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
- Thực hiện công tác khảo sát các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động,…).
- Theo dõi hoạt động cải tiến chất lượng các CTĐT của Khoa Nông nghiệp- TNMT và Văn hóa-Du lịch.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.
- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Thực hiện đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan định kỳ hằng năm.
- Phụ trách chính trong việc quản lý điểm hệ chính quy; rà soát, hoàn chỉnh điểm để xét tốt nghiệp hệ chính quy.
- Tiếp nhận, nhập điểm KTHP lần 1 và lưu trữ bảng điểm học phần các lớp chính quy thuộc các khoa: SP Toán - Tin, SP Khoa học tự nhiên, SP Ngữ văn, SP Khoa học xã hội, Văn hóa – Du lịch và CTXH; nhập điểm KTHP lần 2 các lớp chính quy thuộc các khoa: Ngoại ngữ, SP Nghệ thuật, GD Thể chất – QP&AN, Kinh tế, Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường.
- Hỗ trợ tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với những học phần tổ chức thi trắc nghiệm.
- Hỗ trợ chạy phách tự động bài thi kết thúc học phần.
- Trực tiếp sao in đề thi cho Trung tâm LKĐT-BDN; đề thi kết thúc học phần các lớp sau đại học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
1. Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp cải tiến văn hóa chất lượng tại Trường Đại học Đồng Tháp theo tiếp cận giá trị - SPD2020.01.37
Đang cập nhật.
1. Châu Nhật Duy, Lê Đức Ngọc. (2021). Đánh giá văn hóa chất lượng: nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Giáo dục, số 493, 01/2021.
2. Châu Nhật Duy, Lê Đức Ngọc. (2021). Yếu tố tác động đến văn hóa chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, tập 10, số 2.