phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Lê Hoàng Mai
  • Chức vụ: Trưởng Phòng
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Email: lhmai@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ chính:
- Trực tiếp tham mưu Hiệu trưởng về công tác khảo thí.
- Trực tiếp tham mưu Hiệu trưởng về công tác bảo đảm chất lượng.
- Trực tiếp điều hành công tác tuyển sinh chính quy.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo nhà trường về mọi hoạt động của phòng BĐCL.
- Trực tiếp tham mưu Hiệu trưởng về công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường trong từng giai đoạn.
- Trực tiếp tham mưu Hiệu trưởng trong công tác kiểm định cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo trong từng giai đoạn phát triển của nhà Trường.
- Phụ trách công tác khảo thí; công tác tuyển sinh chính quy; UVTT Hội đồng thi tuyển sinh chính quy, Hội đồng thi kết thúc học phần.
- Tổng hợp, báo cáo điều kiện BĐCL để xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hàng năm.
- Tổ chức xây dựng đề án tuyển sinh đại học chính quy hàng năm.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, hành chính của đơn vị.
- Tổ chức xây dựng, cập nhật các quy chế, quy định về khảo thí và BĐCL.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác coi thi, chấm thi kết thúc học phần.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo trường.
1. Thiết lập mối liên hệ giữa căn J(R) của Bourne và căn J_s(R) của Katsov - Nam của các nửa vành R, 2014-2015.
2. Về căn Jacobson (3,1) của các nửa vành, 2012-2013.
3. Về căn Jacobson của các nửa vành cụ thể, 2010-2011.
1. Lê Hoàng Mai, Ngô Tấn Phúc. (2020). Đại số đại cương. Nxb Đại học Cần Thơ, 145 trang, 2020.
1. Le Hoang Mai, Nguyen Xuan Tuyen. (2016). On Js-semisimple left (right) V-semirings. Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506), Vol. 9, Iss. 3, 2016, 437-443.
2. Le Hoang Mai, Nguyen Xuan Tuyen. (2016).  Some remarks on the Jacobson radical types of semirings and related problems. Vietnam Journal of Mathematics (ISSN:2305-221X), Vol. 3, 2016, 00.
3. Le Hoang Mai. (2015).  On radicals of left V-semirings. Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388), Vol. 107, Iss. 8, 2015, 87-94.
4. Lê Hoàng Mai. (2015).  On radicals of left V-semirings. Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 0, Số 6, 2015, 00.
5. Hvedri Inassaridze, Nguyen Xuan Tuyen, Le Hoang Mai. (2014).  On radical classes of hemirings. Tbilisi Mathematical Journal (ISSN:1512-0139), Vol. 7, Iss. 1, 2014, 69-74.
6. Nguyễn Xuân Tuyến, Lê Hoàng Mai. (2013).  Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành. Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 81, Số 3, 2013, 207-217.
7. Nguyễn Xuân Tuyến, Lê Hoàng Mai. (2012).  Về căn Jacobson kiểu (3,1) trên các nửa vành. Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 74, Số 5, 2012, 197-209.
8. Nguyễn Xuân Tuyến, Lê Hoàng Mai. (2010).  Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nửa vành cộng giản ước. Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 59, Số 1, 2010, 155-162.
9. Lê Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Tuyến. (2010).  Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nữa vành cộng giảng ước. Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 59, 2010, 00.