phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Nguyễn Quốc Tuấn
  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: nqtuan@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ chính: - Hỗ trợ Trưởng phòng điều hành công tác khảo thí.
- Điều hành phần mềm tuyển sinh chính quy. Hỗ trợ dữ liệu tuyển sinh chính quy, lập báo cáo công tác tuyển sinh.
- Tiếp nhận quản lý đề thi các bậc hệ đào tạo tại trường.
- Điều hành tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với những học phần tổ chức thi trắc nghiệm.
- Điều hành công tác sao in đề thi kết thúc học phần, trộn đề và chấm thi trắc nghiệm.
- Thanh toán chế độ coi thi, chấm thi sau mỗi kỳ thi.
- Phụ trách quản lý tài sản, thiết bị trong đơn vị.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Điều hành công tác tổ chức thi kết thúc học phần, quản lý kết quả học tập của người học.
- Trực tiếp điều hành phần mềm tuyển sinh của Trường.
- Hỗ trợ xử lý dữ liệu tuyển sinh chính quy; lập báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm.
- Theo dõi và phối hợp với phòng Thanh tra - Pháp chế lập báo cáo trong các kỳ thi kết thúc học phần, tuyển sinh.
- Tiếp nhận, quản lý đề thi kết thúc học phần các bậc, hệ đào tạo tại trường, đề thi của TT. Ngoại ngữ và Tin học.
- Quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần.
- Điều hành công tác sao in đề thi.
- Tổ chức sao in, đóng gói đề thi kết thúc học phần các bậc, hệ đào tạo; TT. Ngoại ngữ và Tin học. Trực tiếp sao in đề thi kết thúc học phần các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy và VLVH tại Trường; đề thi của TT. Ngoại ngữ và Tin học.
- Lập báo cáo về tình hình đề thi sau mỗi kỳ thi kết thúc học phần; thống kê số lượng đề thi theo từng học kỳ.
- Điều hành tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với những học phần tổ chức thi trắc nghiệm.
- Trộn đề thi trắc nghiệm, chấm thi trắc nghiệm các học phần tổ chức thi tại Trường.
- Thanh toán coi thi, đề thi, chấm thi sau mỗi kỳ thi kết thúc học phần các hệ, bậc đào tạo do phòng BĐCL tổ chức.
- Quản lý tài sản, thiết bị trong đơn vị; lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Trường.
1. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Đồng Tháp - SPD2019.01.31
Đang cập nhật.
1. Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Bích Vân (2023). Hoạt động tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp. TNU Journal of Science and Technology, 228 (12), 108-117.
2. Nguyen Van Canh, Pham Van Tac, and Nguyen Quoc Tuan. (2023). Analysis and evaluation of question items: A solution to enhance the quality of multiple-choice test. Dong Thap University Journal of Science, 12(3),18-28.
3. Nguyễn Thị Kim Lan, Lương Thanh Tân, Võ Xuân Hùng, Nguyễn Quốc Tuấn, Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Quốc Thanh. (2021). Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, 9/2021.
4. Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Quốc Tuấn. (2021). Đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan thông qua việc ứng dụng mô hình Rasch với phần mềm ConQuest. Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số 75, 2021.
5. Nguyễn Quốc Tuấn. (2021). Đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá đối với các hệ đào tạo ngoài chính quy thông qua phản hồi của người học tại Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, tập 10, số 6, 2021.
6. Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Quốc Tuấn. (2020). Ứng dụng phần mềm ConQuest với mô hình IRT 2 tham số vào việc đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan. Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, tập 65, số 7, 7/2020.
7. Nguyễn Văn Xu, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Kim Lan, Trần Thanh Phúc, Nguyễn Trí Túc. (2017). Phân tích kết quả khảo sát ý kiến người học để đưa ra giải pháp tiếp cận tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN, số 153, kỳ II, 9/2017.
8. Nguyễn Văn Xu, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Hà, Phạm Trọng Nhân. (2016). Biểu hiện văn hóa giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp qua lớp từ xưng hô. Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN, số đặc biệt, 9/2016.
9. Nguyễn Văn Xu, Nguyễn Quốc Tuấn. (2016). Giải pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp theo xu thế hội nhập. Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN, số 127, 3/2016.