phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Hà Vũ Hoàng
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: vuhoang@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ chính:
- Chịu trách nhiệm Quản lý website của đơn vị và website hỗ trợ kiểm định.
- Trách nhiệm chính trong tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu về Bảo đảm chất lượng.
- Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan Bảo đảm chất lượng đào tạo.
- Giao, nhận bài thi kết thúc học phần cho giảng viên các khoa chấm thi.
- Hỗ trợ trong công tác tuyển sinh.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.
- Phụ trách việc cập nhật thông tin lên website của đơn vị.
- Phụ trách cập nhật dữ liệu lên Phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Thực hiện các công việc liên quan đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng chương trình.
- Theo dõi hoạt động cải tiến chất lượng các CTĐT của Khoa Sư phạm Nghệ thuật, Kinh tế.
- Tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu về Bảo đảm chất lượng.
- Hỗ trợ công tác khảo sát các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động,…).
- Thực hiện đánh giá chất lượng đề thi trắc nghiệm khách quan định kỳ hằng năm.
- Nhận bài thi KTHP các lớp không chính quy từ Trung tâm LKĐT-BDN.
- Hỗ trợ chạy phách tự động bài thi kết thúc học phần.
- Hỗ trợ giao bài thi kết thúc học phần cho các giảng viên chấm thi tại phòng chấm thi.
- Hỗ trợ tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với những học phần tổ chức thi trắc nghiệm.
- Trộn đề thi trắc nghiệm, chấm thi trắc nghiệm các học phần tổ chức thi tại các đơn vị liên kết.
- Tiếp nhận, nhập điểm KTHP lần 1, lưu trữ bảng điểm các lớp không chính quy tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo thuộc các khoa: Kinh tế, Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường; nhập điểm KTHP lần 2 các lớp không chính quy thuộc các khoa: SP Toán - Tin, SP Ngữ văn, GD thể chất – QP&AN.
- Trực tiếp in sao đề thi cho Trung tâm LKĐT-BDN; đề thi kết thúc học phần các lớp sau đại học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
Đang cập nhật.
Đang cập nhật.
1. Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Phương Vy, Hà Vũ Hoàng (2021), Hiệu quả của hoạt động học tập kết hợp ở bậc đại học: Nghiên cứu tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, số 23, 10/2021.
2. Lê Thái Hưng, Hà Vũ Hoàng (2020), Ảnh hưởng của đánh giá quá trình lên hoạt động học tập của sinh viên trong dạy học kết hợp. Tạp chí giáo dục, số 490, kì 2.