Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp

02/10/2023 332