Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học (chu kỳ 2)

16/04/2023 1410
Nghị quyết số 108/NQ-HĐKĐCL, ngày 14/11/2022

Quyết định số 1095/QĐ-KĐCL, ngày 02/12/2022

Giấy chứng nhận