Chính sách chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025

27/07/2022 629

Mục tiêu quan trọng nhất của cơ sở giáo dục đại học là nâng cao chất lượng giáo dục, tiến gần tới chuẩn chất lượng của các trường đại học trong khu vực và thế giới. Với phương châm lấy chất lượng làm đầu, đảm bảo sự phát triển năng động và bền vững, Trường Đại học Đồng Tháp xác định Chính sách chất lượng của trường giai đoạn 2021 – 2025 gồm 6 cam kết.


Chính sách chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp
Triết lý giáo dục “Kiến tạo - Chuyên nghiệp - Hội nhập” nền tảng. 

Một là, phát triển mô hình giáo dục mở, với Triết lý giáo dục “Kiến tạo - Chuyên nghiệp - Hội nhập” và Hệ giá trị cốt lõi “Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện”, lấy người học làm trung tâm, giảng viên làm động lực và nhà trường làm nền tảng.

Hai là, nâng cao năng lực quản trị và quản lý, kiến tạo môi trường làm việc thân thiện, hiện đại và chuyên nghiệp, tạo động lực để phát huy tối đa năng lực của các thành viên.

Ba là, tăng cường hoạt động truyền thông về giáo dục và đào tạo, mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế ở các lĩnh vực phù hợp với năng lực và định hướng trong Chiến lược phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động hợp tác, gắn kết toàn diện với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực; từng bước khẳng định thương hiệu và nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan.

Năm là, đầu tư hiệu quả và từng bước hiện đại hóa về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Sáu là, thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng đến kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế; đồng thời liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, kế thừa và phát triển văn hóa chất lượng trong Trường Đại học Đồng Tháp.

Các cam kết của Chính sách chất lượng này dùng để đảm bảo tất cả các đơn vị, cá nhân có nhận thức đúng và góp phần thực hiện công tác bảo đảm chất lượng các hoạt động trong Trường Đại học Đồng Tháp, xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng phù hợp, được triển khai thực hiện, giám sát và cải tiến để đạt hiệu quả cao nhất.

Chính sách chất lượng xác định rõ vai trò và trách nhiệm của Hiệu trưởng, Phòng Đảm bảo chất lượng, các đơn vị thuộc và trực thuộc trường, người học của trường. Chính sách chất lượng sẽ được đánh giá hiệu quả vào tháng 12/2025, việc cập nhật Chính sách chất lượng được căn cứ vào kết quả thực hiện và kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

Về kế hoạch công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp tập trung phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng. Đồng thời thường xuyên thực hiện công tác kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, tiếp cận kiểm định theo các tiêu chuẩn của các tổ chức khu vực và quốc tế có uy tín, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, tham gia hệ thống xếp hạng đại học Việt Nam gắn kết với khu vực và thế giới bảo đảm tính độc lập, minh bạch, nâng dần thứ hạng của trường trong các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế có uy tín.

Cùng Chính sách chất lượng, trước đó, Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết xác định Triết lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp là “Kiến tạo – Chuyên nghiệp – Hội nhập”. Đây là quan điểm cốt lõi, phương châm xuyên suốt để định hướng mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục, định vị vai trò của người dạy và người học trong hoạt động giáo dục. Triết lý giáo dục thể hiện tính tự chủ và trách nhiệm xã hội đối với sản phẩm đào tạo, thống nhất biện chứng với sứ mạng, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi, chính sách chất lượng và chiến lược phát triển của trường.

Nguồn: https://www.dthu.edu.vn/eView.aspx?idp=1218&idmn=0