phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Danh sách ngành đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp   22913

Danh sách ngành đào tạo của trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Ngành Kinh doanh quốc tế   189

Ngành Kinh doanh quốc tế

Xem chi tiết

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường   265

Thông tin ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Xem chi tiết

Ngành Công nghệ thông tin   392

Thông tin ngành Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Ngành Công nghệ sinh học   500

Thông tin ngành Công nghệ sinh học

Xem chi tiết

Ngành Luật   481

Thông tin ngành Luật

Xem chi tiết

Ngành Quản lý công   230

Thông tin ngành Quản lý công

Xem chi tiết

Ngành Địa lý học   229

Thông tin ngành Địa lý học

Xem chi tiết

Ngành Tâm lý học giáo dục   280

Thông tin ngành Tâm lý học giáo dục

Xem chi tiết

Ngành Quản lý đất đai   462

Thông tin ngành Quản lý đất đai

Xem chi tiết

Ngành Công tác xã hội   389

Thông tin ngành Công tác xã hội

Xem chi tiết

Ngành Nuôi trồng thủy sản   421

Thông tin ngành Nuôi trồng thủy sản

Xem chi tiết