phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Danh sách ngành đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp   19105

Danh sách ngành đào tạo năm 2022 của trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Ngành Kinh doanh quốc tế   80

Ngành Kinh doanh quốc tế

Xem chi tiết

Ngành Giáo dục công dân   224

Ngành Giáo dục công dân

Xem chi tiết

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường   183

Thông tin ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Xem chi tiết

Ngành Công nghệ thông tin   213

Thông tin ngành Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Ngành Công nghệ sinh học   261

Thông tin ngành Công nghệ sinh học

Xem chi tiết

Ngành Luật   310

Thông tin ngành Luật

Xem chi tiết

Ngành Quản lý công   133

Thông tin ngành Quản lý công

Xem chi tiết

Ngành Địa lý học   110

Thông tin ngành Địa lý học

Xem chi tiết

Ngành Tâm lý học giáo dục   179

Thông tin ngành Tâm lý học giáo dục

Xem chi tiết

Ngành Quản lý đất đai   340

Thông tin ngành Quản lý đất đai

Xem chi tiết

Ngành Công tác xã hội   277

Thông tin ngành Công tác xã hội

Xem chi tiết