phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thi kết thúc học phần   2724

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thi kết thúc học phần

Xem chi tiết

[HK3-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4411 - Tiếng Anh 2   3390

Thông báo giờ thi học phần GE4411 - Tiếng Anh 2

Xem chi tiết

[HK3-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4150 - Công tác quốc phòng, an ninh   5591

Thông báo giờ thi học phần GE4150 - Công tác quốc phòng, an ninh

Xem chi tiết

[HK3-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương   1051

Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương

Xem chi tiết

[HK2-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4410 - Tiếng Anh 1   7772

Thông báo giờ thi học phần GE4410 - Tiếng Anh 1

Xem chi tiết

[HK2-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương   1846

Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương

Xem chi tiết

[HK2-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4165 - Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam   10316

Thông báo giờ thi học phần GE4165 - Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem chi tiết