phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

[HK1-2023-2024] Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương   19714

Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương

Xem chi tiết

[HK1-2023-2024] Thông báo giờ thi học phần EN4100 - Đọc 1   427

[HK1-2023-2024] Thông báo giờ thi học phần EN4100 - Đọc 1

Xem chi tiết

[HK1-2023-2024] Thông báo giờ thi học phần GE4411 - Tiếng Anh 2   4018

[HK1-2023-2024] Thông báo giờ thi học phần GE4411 - Tiếng Anh 2

Xem chi tiết

[HK3-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4411 - Tiếng Anh 2   3558

Thông báo giờ thi học phần GE4411 - Tiếng Anh 2

Xem chi tiết

[HK3-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4150 - Công tác quốc phòng, an ninh   5811

Thông báo giờ thi học phần GE4150 - Công tác quốc phòng, an ninh

Xem chi tiết

[HK3-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương   1140

Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương

Xem chi tiết

[HK2-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4410 - Tiếng Anh 1   7948

Thông báo giờ thi học phần GE4410 - Tiếng Anh 1

Xem chi tiết

[HK2-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương   1926

Thông báo giờ thi học phần GE4039 - Pháp luật Việt Nam đại cương

Xem chi tiết

[HK2-2022-2023] Thông báo giờ thi học phần GE4165 - Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam   10508

Thông báo giờ thi học phần GE4165 - Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem chi tiết
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024     Đăng ký ngay