phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam   27

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030” năm 2024, 2025   59

Quyết định số 814/QĐ-BGDĐT, ngày 14/03/2024 ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030” năm 2024, 2025

Xem chi tiết

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Phần mềm Quản lý hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm   87

Quyết định số 790/QĐ-BGDĐT, ngày 12/3/2024 ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Phần mềm Quản lý hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

Xem chi tiết

Quy định về cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025   161

Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT, ngày 08/3/2024 Quy định về cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025

Xem chi tiết

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông   165

Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT, ngày 06/3/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết

Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học   250

Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT, ngày 05/02/2024 ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Xem chi tiết

Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non   332

Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông   606

Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết

Hướng dẫn tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022   505

Công văn số 4533/BGDĐT-GDĐH v/v tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Xem chi tiết

Hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học   369

Công văn số 3966/BGDĐT-CNTT v/v hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Xem chi tiết

Hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022   455

Hướng dẫn số 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Xem chi tiết

Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022   374

Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 về tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Xem chi tiết
Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Đăng ký thi điểm I Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án
×
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024      Đăng ký ngay