phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC   484

Hệ thống văn bản về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Xem chi tiết

Các quyết định mở ngành đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp   1429

Thông tin chi tiết Các quyết định mở ngành đào tạo tại trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non   239

Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông   538

Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết

Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp   279

Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Hướng dẫn tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022   437

Công văn số 4533/BGDĐT-GDĐH v/v tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Xem chi tiết

Hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học   292

Công văn số 3966/BGDĐT-CNTT v/v hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Xem chi tiết

Hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022   394

Hướng dẫn số 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Xem chi tiết

Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022   314

Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 về tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022   286

Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Xem chi tiết

Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   359

Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem chi tiết

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non   353

Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT, ngày 18/01/2022 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Xem chi tiết