phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Thông báo về việc tổ chức tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 5 năm học 2022 - 2023   216

Thông báo về việc tổ chức tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 5 năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết

Thông báo về việc tổ chức tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 4 năm học 2022 - 2023   233

Thông báo về việc tổ chức tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 4 năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết

Thông báo tham gia Tọa đàm về Kiểm định CTĐT theo các yêu cầu chất lượng của FIBAA   398

Thông báo số 878/TB-ĐHĐT về việc tham gia Tọa đàm về Kiểm định CTĐT theo các yêu cầu chất lượng của FIBAA

Xem chi tiết

Thông báo tổ chức tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 3 năm học 2022-2023   345

Thông báo số 583/TB-ĐHĐT về việc tổ chức tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 3 năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Thông báo tổ chức tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 2 năm học 2022-2023   295

Thông báo số 317/TB-ĐHĐT về việc tổ chức tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 2 năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Thông báo tổ chức Tập huấn "Viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng AUN-QA"   334

Thông báo tổ chức Tập huấn "Viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng AUN-QA"

Xem chi tiết

Tuyên bố chính thức sứ mạng, tầm nhìn giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp   517

Quyết định số 1516 ngày 08/7/2022 v/v tuyên bố chính thức sứ mạng, tầm nhìn giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Tập huấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển trường   290

Thông báo số 1304/TB-ĐHĐT ngày 04/8/2022 v/v tập huấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển trường

Xem chi tiết

Tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022   291

Thông báo số 347/TB-ĐHĐT ngày 11/3/2022, Tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022

Xem chi tiết

Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT   319

Thông báo số 1334/TB-ĐHĐT ngày 04/12/2019, Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT

Xem chi tiết

Quản lý đề thi và chấm thi tập trung tại Trường Đại học Đồng Tháp   337

Thông báo số 1201/TB-ĐHĐT ngày 29/10/2019 v/v quản lý đề thi và chấm thi tập trung tại Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Tập huấn về công tác kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực người học   239

Thông báo số 183/TB-ĐHĐT ngày 26/4/2018, Tập huấn về công tác kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực người học

Xem chi tiết