Ban Bảo đảm chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp

28/11/2023 2947
Quyết định kiện toàn Ban Bảo đảm chất lượng cấp Trường và thành lập Tổ Bảo đảm chất lượng cấp đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp theo quyết định số 5456/QĐ-ĐHĐT, ngày 27/11/2023

Quyết định kiện toàn Ban Bảo đảm chất lượng cấp Trường và thành lập Tổ Bảo đảm chất lượng cấp đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp theo quyết định số 2933/QĐ-ĐHĐT, ngày 18/11/2022

Quyết định bổ sung Ủy viên Ban Bảo đảm chất lượng cấp Trường theo quyết định số 2227/QĐ-ĐHĐT, ngày 18/11/2021

Quyết định kiện toàn Ban Bảo đảm chất lượng cấp Trường và thành lập Tổ Bảo đảm chất lượng cấp đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp theo quyết định số 2157/QĐ-ĐHĐT, ngày 08/11/2021

Quyết định thành lập Ban bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp theo quyết định số 2314/QĐ-ĐHĐT, ngày 17/10/2019